Dom na zgłoszenie 35m2 – formalności


Aby zgłosić budynek rekreacji indywidualnej, należy złożyć formularz zgłoszeniowy w miejscowym starostwie lub w urzędzie miasta na prawach powiatu, w wydziale architektoniczno-budowlanym. Zgłoszenie powinno zawierać określenie, zakres i sposób wykonywania robót oraz przewidziany termin rozpoczęcia.


Do zgłoszenia należy dołączyć:
• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
• szkice lub rysunki obrazujące zamierzenie budowlane, czyli mapka terenu z zaznaczonym usytuowaniem obiektu, rzut i elewacje,
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


Po złożeniu formularza należy odczekać 21 dni – jest to czas dla starosty (lub prezydenta miasta na prawach powiatu) na faktyczną i prawną ocenę zgłoszenia – jeżeli w tym czasie nie wniesie sprzeciwu, to wówczas jest to jednoznaczne ze zgodą – tzw. “zasada milczącej zgody” i uprawnia do rozpoczęcia robót. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może również przed upływem 21 dni wydać zaświadczenie o braku sprzeciwu, jednoznaczne z uprawnieniem do rozpoczęcia budowy domku bez pozwolenia na budowę.

Czy dom bez pozwolenia na budowę może mieć piwnicę? Czy piwnica to kolejna kondygnacja?
Piwnica to kolejna kondygnacja. W prawie budowlanym mowa jest o budynku parterowym, czyli nie może mieć ani piwnicy ani piętra użytkowego (zresztą nieużytkowe też czasami są kwestionowane przez urzędników).

Czy mogę w budynku na zgłoszenie zamontować komin?
Rozporządzenie dopuszcza zainstalowanie w budynku rekreacji indywidualnej kominka opalanego drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym. Wymogi z tym związane są jednak identyczne jak w przypadku domów jednorodzinnych.


Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dział IV, rozdział 4, § 132 ust.3)

“§ 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami. 2. Dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie, jeżeli nie jest to sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, (…)”

Jak przygotować działkę do postawienia domu modułowego na zgłoszenie?
Dom modułowy w całości wykonany jest w fabryce z jednego lub wielu modułów. Te moduły posiadają wszystkie instalacje i ocieplenie (także w podłodze). Z tego względu nie musimy dodatkowo izolować fundamentu. Wystarczy przygotować fundament punktowy, ławowy lub zimną płytę fundamentową (w zależności od warunków gruntu i preferencji klienta). Należy podprowadzić 3 fazowy kabel zasilający i przyłącze zimnej wody i kanalizacji i czekać na montaż domu modułowego.
Przy wyborze tej technologii należy pamiętać o możliwości dojazdu na działkę TIRa z naczepą, a także dźwigu. Jak tir wjedzie, to dźwig też. Ważne, aby droga była nie tyle bardzo szeroka, co nie miała wielkich wzniesień i ostrych zakrętów, gdyż wtedy tir może nie dojechać na działkę.

Jak blisko granicy działki mogę postawić 35m2 dom na zgłoszenie?
• 4 metry – dla ścian z oknami i drzwiami
• 3 metry – dla ścian bez okien i drzwi

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/ulatwienia-w-budowie-domow-do-70-m2